Znění VOP platné do 15.6.2021 zde:


 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších službách pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s. (dále jen „obchodní podmínky“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Economia, a.s., se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČO: 281 91 226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 12746 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu Najisto.cz umístěného na URL adrese www.najisto.cz. Nabízí-li Provozovatel reklamu prostřednictvím smluvního partnera (např. Google), vztahují se na ni v plné míře tyto obchodní podmínky, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

1.2. Provozovatel je oprávněn poskytovat na výše uvedeném internetovém portálu reklamní plochy, rozesílání e-mailových zpráv a další formy inzerce (dále jen „Reklama“). Specifikace produktu je zveřejněna na https://agentura-najisto.cz/premiovy-zapis-v-najisto-cz/.

1.3. Zadavatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická) objednávající Reklamu na internetovém portálu Provozovatele (dále jen „Zadavatel“). Zadavatel může objednávat Reklamu pro sebe nebo pro třetí osobu.

 

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.1. Reklamu na internetovém portálu Provozovatele lze objednat na základě písemné či on-line objednávky na předepsaném formuláři, resp. na základě smlouvy o poskytování reklamy. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že nebude obsahovat povinné náležitosti, resp. nebude učiněna na předepsaném formuláři, popř. předepsaný formulář bude jakkoli pozměněn. Provozovatel je také oprávněn objednávku odmítnout v případě, kdy má pochybnosti o pravdivosti identifikačních údajů Zadavatele, zejména v e-mailové komunikaci.

2.1.2. Vyplněná objednávka, tj. návrh na uzavření smlouvy, musí být doručen Provozovateli nejméně 7 pracovních dnů před požadovaným termínem spuštění Reklamy.

2.1.3. Provozovatel návrh na uzavření smlouvy, za který se považuje rovněž on-line objednávka, přijme nebo odmítne nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejího doručení. Provozovatel může návrh na uzavření smlouvy odmítnout jen z důvodů uvedených v čl. 2.1.1 a 2.4 těchto obchodních podmínek. V případě, že Provozovatel návrh z těchto důvodů včas neodmítne, je návrh přijatý. Smlouva je uzavřená okamžikem přijetí jejího návrhu Provozovatelem, v pochybnostech je okamžikem přijetí návrhu 4. pracovní den od doručení návrhu Provozovateli.

2.1.4 Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 občanského zákoníku). Pro Provozovatele jsou závazné pouze údaje o Zadavateli a Reklamě uvedené ve smlouvě.

2.1.5. Pro zamezení pochybností se za objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy, považuje rovněž formulář smlouvy podepsaný ze strany Zadavatele, popř. on-line objednávka Zadavatele.

2.2. PODKLADY

2.2.1. Pro zveřejnění Reklamy je nutné, aby Zadavatel vyplnil dotazník (tzv. SEO dotazník) a Provozovateli dodal fotografie.

2.2.2. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, pokud Provozovatel neobdrží požadované podklady ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy v předepsané formě a kvalitě, je oprávněn nezahájit Reklamu na internetových portálech Provozovatele nebo je oprávněn si samostatně a na základě vlastního uvážení podklady opatřit, např. připravit na základě informací uvedených na internetových stránkách Zadavatele v maximální možné kvalitě, která však přímo závisí na kvalitě internetových stránek Zadavatele.

2.2.3. V případě prodlení s jakoukoli platbou dle těchto obchodních podmínek nebo pozdního, neúplného nebo nekvalitního dodání podkladů dle čl. 2.2.1. těchto obchodních podmínek, nebude doba Reklamy prodloužena o dobu odpovídající prodlení Zadavatele a Zadavatel je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši průměrné ceny Reklamy za den vynásobené počtem dnů prodlení způsobeného Zadavatelem, maximálně však ve výši ceny Reklamy včetně DPH. Smluvní pokuta v takovém případě představuje paušalizovanou náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy Provozovatele. Provozovatel je oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokutu v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek oproti nároku Zadavatele na vrácení ceny Reklamy či její části, která z důvodu prodlení způsobeného Zadavatelem neproběhla. V opodstatněných případech je Provozovatel oprávněn tuto smluvní pokutu přiměřeným způsobem snížit.

2.3. ODPOVĚDNOST ZADAVATELE

2.3.1. Zadavatel odpovídá za obsah, pravdivost obsahu, technickou a grafickou kvalitu veškerých podkladů Reklamy jako celku. Zadavatel odpovídá za soulad Reklamy a veškerých podkladů se zákonem o reklamě, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy omezujícími obsah a ztvárnění reklamy.

2.3.2. Objednáním Reklamy dává Zadavatel Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků a prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o poskytování Reklamy na svých internetových stránkách předem a řádně a úplně vypořádal všechna práva vůči třetím osobám. Dále prohlašuje, že je oprávněn vykonávat autorská práva k předaným podkladům v rozsahu potřebném k jejich zveřejnění v dodané podobě a jakémukoli dalšímu užití, které předpokládá smlouva o poskytování Reklamy, a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.

2.3.3. Uzavřením smlouvy uděluje dále Zadavatel Provozovateli souhlas s použitím ukázek Reklamy v rámci propagace služeb Provozovatele.

2.3.4. Zadavatel je odpovědný Provozovateli a dalším oprávněným subjektům za škodu způsobenou technickou, grafickou nebo právní závadností Reklamy, zejména tím, že zveřejněním Reklamy bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce či jiné duševní vlastnictví.

2.4. PRÁVO PROVOZOVATELE ODMÍTNOUT REKLAMU

2.4.1. Provozovatel má právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy o poskytování Reklamy, jakož i odstoupit od již uzavřené smlouvy o poskytování Reklamy, zejména v případech Reklamy:

 • jejíž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy či z pohledu Provozovatele porušuje dobré mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek;
 • propagující konkurenta Provozovatele nebo některého jeho partnera (soutěžitele v hospodářské soutěži) nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu;
 • která je svým obsahem, kvalitou anebo formou neslučitelná se zájmy Provozovatele;
 • která neodpovídá aktuální nabídce Provozovatele nebo předchozí dohodě Provozovatele se Zadavatelem (včetně objednávky nereálného objemu Reklamy);
 • u níž má důvodné pochybnosti, zda Zadavatel disponuje všemi potřebnými právy (zejména autorskými či k ochranné známce) nutnými k zveřejnění Reklamy, ledaže Zadavatel tato svá práva Provozovateli hodnověrně prokáže;
 • jestliže má vůči Zadavateli nebo inzerentovi pohledávky po lhůtě jejich splatnosti;
 • jejíž obsah nelze poskytnout, z důvodu jejího odmítnutí smluvním partnerem Provozovatele či z důvodu změny smluvních podmínek takového smluvního partnera.

2.4.2. Podle čl. 2.4.1. těchto obchodních podmínek se postupuje i v případě, kdy některá ze skutečností v něm uvedených vyjde najevo až v průběhu poskytování Reklamy na základě uzavřené smlouvy, a v takovém případě je Provozovatel oprávněn zastavit poskytování příslušné Reklamy.

2.4.3. Poskytovatel je povinen Zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho Reklamu nebo že již poskytovanou Reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému rozhodnutí vedl.

2.5. Změny reklamy Zadavatelem

2.5.1. Změnou Reklamy se rozumí výměna jakýchkoliv podkladů. Změny Reklamy jsou možné jen po dohodě s Provozovatelem.

2.5.3. Při změně podkladů se postupuje obdobně dle čl. 2.2. těchto obchodních podmínek.

2.5.4. Změnu Reklamy lze provést i cestou elektronické komunikace za podmínek uvedených v čl. 7.1. těchto obchodních podmínek.

2.6. DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY

2.6.1. Hlavními parametry určujícími pořadí zobrazení výsledků vyhledávání na portálu Najisto.cz jsou pozice na klíčové slovo, relevance obsahu a poloha uživatele. Provozovatel zvolil tyto parametry s cílem zobrazit uživatelům portálu Najisto.cz co nejrelevantnější obsah a zároveň poskytnout Zadavatelům optimální možnosti cílení a vizibility Reklamy. Zakoupení pozic na klíčové slovo nabízí Provozovatel jako doplňkovou placenou službu. Provozovatel je oprávněn měnit pořadí zobrazení výsledků, přičemž je o takovéto změně povinen Zadavatele informovat.

2. 6. 2. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit na portál Najisto.cz svůj vlastní firemní profil a zobrazovat jej na prvním místě při vyhledávání při zadání klíčových slov relevantních pro jím nabízené produkty a služby.

2.6.3. Provozovatel uvádí, že neexistuje technický a smluvní přístup k údajům, jež Zadavatel poskytl Provozovateli nebo které byly vygenerovány v rámci používání portálu Najisto.cz a které Provozovatel uchovává po skončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zadavatelem.

2.7. JINÉ MOŽNOSTI REKLAMY V MÉDIÍCH PROVOZOVATELE

2.7.1. Vedle Reklamy na portálu Najisto.cz nabízí Provozovatel možnost inzerce na inzertních plochách, kterými disponuje, a to jak ve všech tiskových titulech, tak na webových stránkách. Informace o těchto produktech a službách jsou k dispozici na https://www.economia.cz/produkty-a-sluzby/. Ceny inzerce v těchto titulech jsou uvedeny v platných cenících inzerce dostupných na https://www.economia.cz/ceniky-inzerce/. Uveřejnění inzerce se řídí obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s., které tvoří součást ceníků inzerce. Tyto možnosti inzerce nejsou součástí služby Reklamy na portálu Najisto.cz podle těchto obchodních podmínek.

 

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1. CENA

3.1.1. Cena v objednávce musí odpovídat ceně uvedené v platném ceníku Provozovatele pro příslušný reklamní formát nebo předchozí dohodě Provozovatele se Zadavatelem. Platný ceník je vždy k dispozici: a) v sídle Provozovatele, b) na vyžádání bude Provozovatelem zaslán Zadavateli. Pokud by došlo ke změně ceníku, je rozhodná verze v době přijetí objednávky Provozovatelem.

3.1.2. Veškeré ceny Reklamy jsou uvedeny v ceníku bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

3.2. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.2.1 Zálohovou platbu za cenu reklamy hradí Zadavatel na základě pro forma – zálohové faktury vystavené Provozovatelem se splatností 14 dní před začátkem poskytování Reklamy, není-li dohodnuto jinak. Provozovatel je oprávněn zkrátit dobu splatnosti v případě, že Reklama má začít dříve než za 14 dnů.

3.2.2 Po úhradě pro forma faktury Provozovatel realizaci Reklamy vystaví a zašle Zadavateli fakturu – řádný daňový doklad.

3.2.3. Není-li v konkrétní uzavřené smlouvě se Zadavatelem uvedeno jinak, v případě neuhrazení pro forma faktury je Provozovatel oprávněn nezahajovat poskytování Reklamy. O dobu prodlení Zadavatele s úhradou ceny Reklamy se doba trvání Reklamy, v případě uzavření smlouvy na dobu určitou, neprodlužuje. V případě již zahájené Reklamy je Provozovatel oprávněn ukončit poskytování Reklamy z důvodů na straně Zadavatele. Po řádné úhradě faktury či pro forma faktury je možné se dohodnout na pokračování Reklamy. Provozovatel není povinen Reklamu poskytnout dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

3.2.4. Zaplacením se rozumí okamžik připsání finančních prostředků na účet Provozovatele.

3.2.5. Zadavatel souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových pro forma faktur, faktur i dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel Zadavatelem zvolenou v objednávce a prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Zadavatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické pro forma faktury, faktury i dobropisu zasílaných ve formátu .pdf.

3.2.6. V případě prodlení s jakoukoli platbou dle těchto obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

3.2.7. V případě pohledávek Provozovatele, které jsou více než 30 dnů po jejich splatnosti, je Provozovatel oprávněn tyto předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je Zadavatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení uvedeného v čl. 3.2.6. těchto obchodních podmínek i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.

3.3. STORNO PODMÍNKY ZADAVATELE

3.3.1. Zadavatel je oprávněn zrušit již sjednanou Reklamu pouze před začátkem jejího poskytnutí, a to výhradně za podmínek stanovených níže. Musí tak učinit písemně a své oznámení o zrušení smlouvy doručit Provozovateli. Zadavatel je oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy bez jakékoli sankce ze strany Provozovatele nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejího uzavření. Dnem včasného doručení tohoto oznámení Provozovateli je smlouva zrušená. Po uplynutí této lhůty je Zadavatel oprávněn požádat o zrušení již uzavřené smlouvy pouze po úhradě tzv. storno poplatku stanoveného Provozovatelem, přičemž platí následující storno podmínky:

a) při zrušení smlouvy ve lhůtě 30 a více kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 30 % z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;

b) při zrušení smlouvy ve lhůtě 20 až 29 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 50 % z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;

c) při zrušení smlouvy ve lhůtě 15 až 19 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 70 % z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;

d) při zrušení smlouvy ve lhůtě 10 až 14 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 80 % z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě;

e) při zrušení smlouvy v době kratší 10 kalendářních dnů před datem sjednaného začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli 100 % z ceny Reklamy uvedené ve smlouvě.

V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn shora uvedené storno poplatky přiměřeným způsobem snížit.

3.3.2. Po sjednaném začátku poskytnutí Reklamy je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy jen tehdy, došlo-li ze strany Provozovatele k prokazatelnému, opakovanému a současně k podstatnému porušení smlouvy, resp. není-li Provozovatel schopen sjednanou Reklamu poskytnout ani v dodatečné přiměřené lhůtě. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Provozovatele. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že si strany nebudou povinny vracet poskytnutá plnění a smlouva se v takovém případě ruší ex nunc.

 

4. NÁHRADA ŠKODY

4.1. NÁHRADA ŠKODY

4.1.1. V případech, kdy v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, odpovídá Provozovatel pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších ujednání na tyto obchodní podmínky navazujících. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že odpovědnost Provozovatele za škodu je omezena a Provozovatel odpovídá za škodu pouze do úhrnné maximální částky 50.000,- Kč.

 

5. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

5.1. DOHODA

5.1.1. Provozovatel a Zadavatel jsou oprávněni kdykoliv ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5.2. ODSTOUPENÍ

5.2.1. Kromě případů uvedených v čl. 2.4.1., 2.4.2. a 3.3.2. těchto obchodních podmínek je Provozovatel dále oprávněn ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy v následujících případech:

 • nedodrží-li Zadavatel platební podmínky uvedené v čl. 3.2. těchto obchodních podmínek;
 • nedodání podkladů ve stanovené lhůtě a/nebo ve stanovené kvalitě;
 • vstoupí-li Zadavatel do insolvenčního řízení a/nebo do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem odeslání písemného oznámení Provozovatele o odstoupení. V oznámení Provozovatel uvede důvod odstoupení od smlouvy.

5.2.2. Provozovatel a Zadavatel se dohodli, že ve výše uvedených případech si strany nejsou povinny vracet již poskytnutá plnění. Současně Provozovateli vzniká právo požadovat po Zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Reklamy včetně DPH uvedené ve faktuře či pro forma zálohové faktuře vystavené v souladu s čl. 3.2.1. a 3.2.3. těchto obchodních podmínek.

5.2.3. V případě, že Provozovatel v souladu s těmito obchodními podmínkami omezí, pozastaví nebo ukončí poskytování Reklamy, má Zadavatel právo využít interní postup pro vyřizování stížností uvedený v čl. 7.8. těchto obchodních podmínek a vyjasnit skutečnosti a okolnosti, na jejichž základě může Provozovatel rozhodnout o obnově poskytování služby.

5.3. VÝPOVĚĎ

5.3.1. V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou jsou obě smluvní strany oprávněny ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou. Vypovídá-li smlouvu Provozovatel, poskytne Zadavateli nejpozději spolu s výpovědí odůvodnění svého rozhodnutí ukončit smluvní vztah, s uvedením konkrétních skutečností nebo okolností, které k tomuto rozhodnutí vedly. To neplatí, porušil-li Zadavatel opakovaně podmínky smlouvy nebo tyto obchodní podmínky, což vedlo k ukončení poskytování služby.

5.3.2. Je-li ve smlouvě uvedena minimální doba trvání, neskončí smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem dříve než uplynutím této minimální doby trvání. V případě prokazatelné nemožnosti doručení výpovědi druhé smluvní straně nabývá výpověď účinnosti okamžikem prokazatelného odeslání výpovědi na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

5.3.3. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou v případě, že v ní není uvedena doba trvání kampaně nebo jiné časové omezení.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Akceptací obchodních podmínek bere Zadavatel na vědomí, že v důsledku objednání Reklamy může docházet ke zpracování osobních údajů Provozovatelem. Objednáním Reklamy nebo uzavřením smlouvy s Provozovatelem Zadavatel potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které jsou dostupné zde: https://www.economia.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Provozovatel i Zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

7.2. Provozovatel i Zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jí budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním Reklamy anebo návrhem na uzavření smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

7.3. Zadavatel prohlašuje, že je mu známa ta skutečnost, že Provozovatel je členem oborového zájmového sdružení SPIR (Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o.) a Zadavatel uděluje Provozovateli neodvolatelný souhlas s užitím anonymizovaných údajů o reklamních kampaních pro výzkum internetu v rámci SPIR.

7.4. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.

7.5. Objednáním Reklamy nebo uzavřením smlouvy s Provozovatelem Zadavatel akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Zadavatelem má přednost uzavřená písemná dohoda.

7.6. Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na http://www.agentura-najisto.cz/obchodni-podminky nebo v sídle Provozovatele.

7.7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek; znění nových obchodních podmínek Provozovatel zveřejní na internetové stránce https://agentura-najisto.cz/ a zároveň je oznámí v administračním rozhraní, do něhož má Zadavatel přístup (tzv. selfportál) ve lhůtě alespoň 15 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Tuto lhůtu není Provozovatel povinen dodržet, musí-li provést změnu obchodních podmínek na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který mu neumožňuje tuto lhůtu dodržet, nebo musí-li výjimečně změnit obchodní podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou poskytované služby Reklamy, uživatelů či Zadavatele před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky. Pokud Zadavatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn smluvní vztah z toho důvodu ukončit písemným oznámením doručeným Provozovateli před dnem nabytí jejich účinnosti. Smluvní vztah v tom případě končí dnem, kterým nabývají účinnost nové obchodní podmínky, ne však dříve než 5 dní od doručení oznámení Zadavatele podle předchozí věty. Zadavatel bere na vědomí způsob, jakým mu budou oznamovány případné změny obchodních podmínek. Zadavatel se v této souvislosti zavazuje přihlásit se do svého účtu v rámci selfportálu vždy alespoň jedenkrát za 7 dní tak, aby se seznámil s případnou změnou obchodních podmínek.

7.8. Provozovatel zřídil interní systém pro vyřizování stížností týkajících se zveřejnění Reklamy na internetovém portále Provozovatele, jakož i dalšího obsahu portálu Najisto.cz. Pro podávání stížností je určena adresa stiznost (zavináč) agentura-najisto (tečka) cz. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě tří pracovních dnů. Je-li s ohledem na složitost a charakter případu k vyřízení potřebná lhůta delší, informuje Poskytovatel stěžovatele ve lhůtě tří pracovních dnů od podání stížnosti o předpokládané době vyřízení stížnosti.

7.9. Pro případ sporu mezi Provozovatelem a Zadavatelem souvisejícího s poskytováním služby, která se řídí těmito obchodními podmínkami, včetně stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností podle čl. 7.8 těchto obchodních podmínek, určuje Provozovatel mediátory, s nimiž je ochoten spolupracovat při pokusu o dosažení dohody o mimosoudním řešení sporu:

 • Ing. Veronika Portešová, IČO: 072 77 181, se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4;
 • Mgr. Tereza Hanajová, IČO: 038 45 061, se sídlem: Komenského 4847/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.

7.10. Provozovatel a Zadavatel se výslovně dohodli, že v případě sporu vzniklého ze smluvního vztahu uzavřeného mezi Provozovatelem a Zadavatelem (a v souladu s těmito obchodními podmínkami) je věcně a místně příslušným soudem soud Provozovatele.

7.11. Právní vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

7.12. Tyto „Obchodní podmínky inzerce na internetových serverech a dalších službách pro malé a střední podniky provozovaných společností Economia, a.s.“ jsou platné a účinné od 15. 6. 2021. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.